Wykaz dokumentów

Przy zapisywaniu się na studia w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych należy przedłożyć komplet następujących (wymaganych) dokumentów:

Dokumenty można składać wyłącznie osobiście w sekretariacie uczelni w Warszawskiej Szkole Reklamy.

W przypadku nie złożenia kompletu dokumentacji, kandydat na studia podpisuje zobowiązanie o dostarczeniu brakujących dokumentów (pobierz druk zobowiązania: PDF | MS Word) w innym terminie, najpóźniej do 31 października lub 30 marca danego roku. Taki kandydat zostaje warunkowo przyjęty na studia, do czasu uzupełniania braków. Nie dopełnienie powyższego zobowiązania może skutkować skreśleniem z listy studentów. Wpłacone wpisowe oraz pierwsza rata czesnego w nie będą w tej sytuacji podlegać zwrotowi.

Słuchacze i byli Słuchacze WSR, którzy nie są w pełnym tego słowa znaczeniu Absolwentami (nie zostało im wystawione i wydane świadectwo ukończenia szkoły), proszeni są o rozmowę wstępną z dyr. Sławomirem Wojtkowskim w celu uzgodnienia warunków wstąpienia w poczet studentów IMiNS.

(*) W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do Instytut Mediów i Nauk Społecznych, które ukończyły inną szkołę policealną niż Warszawska Szkoła Reklamy, przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego zobowiązane są zgłosić się na rozmowę z dyr. Sławomirem Wojtkowskim.

(**) List motywacyjny powinien zawierać: (1) najważniejsze informacje o kandydacie na studia, (z pominięciem danych formalnych i oficjalnych, które znajdą się w Formularzu zgłoszeniowym); dobrze by było, gdyby znalazły się tu (2) informacje o (2a) dokonaniach, (2b) zainteresowaniach i (2c) planach na przyszłość kandydata; jak również (3) odpowiedź na pytania (3a) dlaczego chce studiować dziennikarstwo, (3b) czym ono dla niego jest oraz (3c) czego się po tych studiach spodziewa (jakie są jego najważniejsze oczekiwania).

(***) Opłatę można wnieść przelewem na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy (Bank: Volkswagen Bank Direct, Nr r-ku 62 2130 0004 2001 0214 5621 0001, z dopiskiem: “Instytut Dziennikarstwa, opłata administracyjna”) i wydrukować potwierdzenie albo dokonać wpłaty na poczcie wykorzystując dostępne w sekretariacie IMiNS gotowe druki i przedstawić ksero potwierdzenia wpłaty; opłata administracyjna jest bezzwrotna.

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX