Możliwość przeniesienia się na studia dziennikarskie w WWSH

≡ 23 sty, 2014

Komunikat dla studentów II i III semestru WSTH studiujących w Punkcie Konsultacyjnym WSR dotyczący możliwości przeniesienia się na studia dziennikarskie w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie.

Wszyscy studenci, którzy kończą II i III semestr studiów w WSTH (Punkt Konsultacyjny w WSR) mogą zostać przeniesieni do WWSH na zasadach określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. i zarządzenia MNiSW z 2011 r. o przenoszeniu studentów.

Warunkiem przeniesienia jest złożenie podania (druk do pobrania: PDF | MS Word) i kwestionariusza osobowego (druk do pobrania: PDF | MS Word) do dnia 27 stycznia 2014 r. oraz późniejsze, ale bez zbędnej zwłoki, uzupełnienie pozostałych dokumentów. Dokumenty składane są w sekretariacie WSR/WSTH. Studenci zostają przeniesieni na semestr V w WWSH. Przedmioty zaliczone w WSR/WSTH równoważne przedmiotom w WWSH będą zaliczone na podstawie decyzji Dziekana Wydziału Nauk Społecznych WWSH. Studenci WSR/WSTH z semestru III zaliczają różnice programowe w postaci 3 przedmiotów:

Studenci WSR/WSTH z semestru II zaliczają zarówno różnice programowe, jak i wszystkie zajęcia III semestru w WSR/WSTH uczęszczając na nie w siedzibie WSR. Sposób realizacji różnic programowych (liczba godzin i miejsce zajęć) zależą od liczby studentów, którzy przeniosą się do WWSH.

Kadra wykładowców (w tym promotorzy) pozostaje bez zmian, z uzupełnieniem przez wykładowców WWSH (w zakresie różnic programowych).

Obrona pracy licencjackiej odbędzie się w czerwcu 2014 r. Można również uzyskać tytuł licencjata w WSTH, na podstawie zdania egzaminu licencjackiego. Planowany termin egzaminu marzec 2014 r. Należy w tym celu zdeklarować wcześniej chęć zdawania egzaminu.

Absolwenci otrzymują dyplom państwowy, studiów I stopnia o profilu praktycznym (zawodowym) wystawiony przez Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Bolesława Prusa, na kierunku: Dziennikarstwo i komunikowanie społeczne oraz specjalności (do wyboru): 1. Fotografia i grafika użytkowa, 2. Reklama i marketing w mediach, 3. Organizacja produkcji filmowej i medialnej. Wybór powinien być zgodny ze specjalnością realizowaną wcześniej w WSR.

Przeniesieni studenci włączeni zostają w system stypendialny WWSH (zgodnie z regulaminem stypendiów). Otrzymują stypendia socjalne, naukowe (rektorskie) i dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, zgodnie z przysługującymi uprawnieniami. Stypendia naukowe rozpatrywane są w przypadku uzyskania średniej ocen powyżej 4,0 z dwóch ostatnich semestrów studiów. Studenci uzyskują również dostęp do praktyk w instytucjach współpracujących, produkcji programów TV i imprez rozrywkowych.

Całkowity koszt studiów w WWSH dla studentów III semestru, którzy uiścili już całe czesne wynikające z umowy z WSTH wynosi 3.000 zł. Koszt studiów dla studentów II semestru to również 3.000 zł, ale studenci Ci są również zobowiązani do uiszczania wynikającego z umowy czesnego w WSTH do końca III semestru. Należność względem WWSH może ulec zmniejszeniu do 2.500 zł pod warunkiem, że na studia w WWSH przeniesie się co najmniej 15 osób. Należność względem WWSH można rozłożyć na miesięczne raty.

Pytania, wątpliwości, dodatkowe informacje: d.baranowska@szkolareklamy.pl

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2019